Zendingscommissie

Zending is het verspreiden van het Evangelie van Jezus Christus over de hele wereld. Dit is een Bijbelse opdracht, die te vinden is in onder andere Mattheus 28:19, waarin staat:

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”.

Als Zendingscommissie hebben wij twee hoofdtaken:

 • Ervoor zorgen dat er voldoende financiële middelen binnenkomen om zendingsprojecten via Deputaatschap Zending in Veenendaal te kunnen ondersteunen.
 • Binnen onze kerk de betrokkenheid bij de Zending te creëren door deze onder de aandacht te brengen.

Financiële middelen via Deputaatschap Zending, hoe werkt dit?

Alle Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland samen ondersteunen het zendingswerk in een aantal gebieden in de wereld. Het gaat op dit moment om acht gebieden. Dit zijn onder andere: Sulawesi (Indonesië), Kwandabele (Zuid Afrika), Isaan (Thailand) en Tajmyr (Siberië).

De Zendingsprojecten in deze gebieden worden centraal aangestuurd door het deputaatschap Zending (Het diensten bureau) vanuit Veenendaal. Hier is alle kennis omtrent zending gebundeld.

Elke aangesloten christelijke gereformeerde kerk draagt een vast bedrag per jaar af aan het Dienstenbureau in Veenendaal ten behoeve van deze zendingsprojecten. Iedere kerk mag zijn eigen keuze maken welke van deze acht zendingsgebieden, ze meerjarig willen steunen.

Wij als CGK de Zaaier steunen nu al een aantal jaar het project Tajmyr in Siberië. Stichting Friedensstimme verzorgt voor het Dienstenbureau in Veenendaal en dus ook voor ons, de contacten en de vertaling van de rapportages vanuit Tajmyr.

Hoe wordt het geld binnen onze gemeente opgehaald?

Vier keer per jaar ontvangen de gemeenteleden een QR-code van ons om hun gift te kunnen overmaken. Bij deze QR-code zit ook onze nieuwsbrief die wij vier keer per jaar verspreiden. Ook kunt u los van de QR-code een donatie overmaken. Het bankrekeningnummer hiervoor is: NL56 SNSB 0866 594 337 ten name van Christelijke Gereformeerde Kerk Zending te Harderwijk.

Onze tweede hoofdtaak, het creëren van betrokkenheid bij de zending in onze gemeente, vullen we in door het organiseren van verschillende activiteiten. Hiervoor is een meerjarenplanning gemaakt.

Als commissie organiseren we de volgende activiteiten:

 1. Eén maal per anderhalf jaar een zendingsdienst organiseren waarin bijzondere aandacht aan de zending wordt gegeven, met aansluitend een zendingspresentatie voor de hele gemeente.
 2. Eén maal per jaar een activiteit (informatief of actief) organiseren waardoor de jeugd betrokken wordt bij de zending (bijv. op een catechisatie, club of verenigingsavond)
 3. Ieder jaar samen met de andere zendingscommissies van onze classis, organiseren van een zendingsfamiliedag.
 4. Jaarlijks organiseren van een actie waardoor gemeenteleden op individuele basis bij kunnen dragen aan zendingswerk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een Bijbel-verzendactie.
 5. Ondersteunen van een specifiek zendingsproject aangereikt door het zendingsbureau in Veenendaal. Door een zendingsproject te ‘adopteren’ en over de bereikte resultaten te communiceren willen we delen wat er gebeurt binnen het geadopteerde zendingsproject en geven we dit project een gezicht binnen de gemeente. Hierdoor vergroten we de  betrokkenheid.
 6. Informatie (c.q. nieuws) over de zending verstrekken aan gemeenteleden via zendingsinfo (vier keer per jaar), zendingsprikbord en/of website.
 7. Het doorgeven van specifieke gebedspunten. Het zendingsbureau reikt gebedspunten aan, die wij via de zendingsinfo doorgeven aan de gemeente. De dominee neemt deze gebedspunten mee tijdens de gebeden in de zondagse diensten.
 8. Onderhouden van contact met binnenlandse- en buitenlandse zending.
 9. Als commissie jaarlijks een verjaardagskaartje sturen naar de zendelingen en missionaire diaconale werkers die werkzaam zijn in de zendingsgebieden van onze kerken.
 10. Contact onderhouden met het zendingsbureau in Veenendaal.

We hopen dat u een goed beeld heeft gekregen van de verantwoordelijkheden en activiteiten van de Zendingscommissie. Als u nog vragen, opmerkingen of ideeën voor ons heeft dan vernemen we dit graag via zending@cgkdezaaier.nl.